KHUNG IN TRÊN BỀ MẶT PHẲNG

Kích thước MỌI KÍCH THƯỚC THEO YÊU CẦU
Đặc tính ĐƯỢC LÀM BẰNG NHÔM HOẶC GỖ TÙY THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG