Nước cứng bản MA-MB

Công dụng làm bền bản, cứng bản.

Gia tăng tuổi thọ bản in

Đóng gói 1kg